Những hệ điều hành nào được hỗ trợ (iPhone, Android)?

Hiện nay FAMILO hỗ trợ iPhone từ iOS 8 (ít nhất là iPhone 4S) và điện thoại Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony, LG) với phiên bản 4.0 hoặc cao hơn. Một gia đình có thể bao gồm cả iPhone và Android. Windows Phone và Blackberry hiện chưa được hỗ trợ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.