Làm thế nào để thoát khỏi nhóm?

Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để thoát khỏi một nhóm, đi đến nhóm đó và mở menu (trên cùng góc bên trái). Bấm vào tên của nhóm và sau đó chọn "Rời khỏi nhóm". Tất cả các thành viên khác vẫn sẽ còn trong nhóm.

iOS (iPhone): Để thoát khỏi một nhóm, đi đến nhóm đó và mở menu (trên cùng góc trái). Nhấp vào các thiết lập nhóm và sau đó chọn "Rời khỏi nhóm". Tất cả các thành viên khác vẫn sẽ còn trong nhóm

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.