Có một vài lỗi trong bản đồ. FAMILO có thể sửa những lỗi này không?

Các bản đồ trên FAMILO dựa trên Google Maps (Android) và Apple Maps (iOS). Nếu bạn phát hiện sai sót, bạn sẽ phải báo cáo với họ. Chúng tôi không thể thay đổi thông tin bản đồ được.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.