Làm thế nào để thông qua với thành viên khác?

Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để bắt đầu điều hướng đến một thành viên của nhóm, mở bản đồ và gõ vào người mà bạn muốn đến. Trong hộp thông tin ở dưới cùng của màn hình, hãy nhấp vào ba dấu chấm nhỏ và tiếp tục vào "Phương hướng". Sau đó thoát khỏi FAMILO và sử dụng ứng dụng định vị được lựa chọn để tìm đến vị trí của người đó, xin hãy lưu ý, nếu người đó thay đổi vị trí của họ chuyển hướng sẽ không được tự động cập nhật nơi đi tới cho bạn.

iOS (iPhone): Để bắt đầu điều hướng cho một thành viên trong gia đình, mở bản đồ và gõ vào người mà bạn muốn đến. Bấm "Tuyến đường" trong hộp thông tin ở dưới cùng của màn hình. Sau đó thoát khỏi FAMILO và sử dụng ứng dụng điều hướng của iPhone để tìm đường đến vị trí của người đó. Xin lưu ý, nếu người đó thay đổi vị trí của họ chuyển hướng sẽ không được tự động cập nhật nơi đi tới cho bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.