Hình ảnh từ nhóm trò chuyện được lưu giữ ở đâu?

Những hình ảnh mà bạn chia sẻ trong một nhóm được lưu trong album nhóm của bạn. Để truy cập vào album nhóm, mở menu (trên cùng góc bên trái) và bấm vào "album của nhóm". Mỗi nhóm có một album cho riêng mình.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.