Tôi có thể thấy được danh sách những nơi mà một thành viên của nhóm đã đến hôm nay không?

Để xem được lịch sử vị trí của thành viên bạn, bấm vào mục Thành viên rồi vào bản đồ hồ sơ của họ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.