Tất cả thành viên nhóm có thể thấy được các hình ảnh trong album nhóm không?

Tất cả các thành viên một nhóm có thể nhìn thấy các bức ảnh trong album của nhóm. Thành viên của các nhóm khác sẽ không thấy được các bức ảnh này.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.