Tại sao tôi không thể đăng nhập trên các thiết bị khác nhau cùng một lúc?

Một trong những tính năng  của FAMILO là xác định vị trí của một người. Nếu bạn đã đăng nhập trên các thiết bị khác nhau cùng một lúc, nhưng các thiết bị này lại ở những nơi khác nhau, chúng tôi sẽ không biết hiển thị vị trí hiện tại của bạn là đâu.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.