Làm thế nào để tạo nhóm?

Để tạo một nhóm mới, gõ vào tên của nhóm hiện tại. Nó sẽ mở ra lựa chọn nhóm. Dựa theo danh sách nhóm hiện tại, hãy nhấp vào "+ tạo ra một nhóm mới". Các bước tiếp theo là đặt tên cho nhóm, thêm ảnh nhóm và mời các thành viên vào.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.