Tôi có thể gộp hai nhóm lại với nhau?

Không được, không thể hợp nhất nhóm, nhưng bạn có thể mời các thành viên của một nhóm để tham gia nhóm khác. Một khi họ chấp nhận các lời mời đó, bạn sẽ có một nhóm lớn với tất cả các thành viên.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.