Những thiết lập nào có sẵn cho nhóm?

Bạn có thể đặt tên cho mỗi nhóm và đổi tên nó sau này. Bạn có thể thiết lập chế độ định vị (nhìn thấy được, hiển thị Địa chỉ, chế độ ẩn) cho mỗi nhóm.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.