Tôi có thể tham gia một nhóm không, dù tôi đã từng là thành viên trước đó?

Nếu bạn muốn tham gia một nhóm, bạn sẽ phải được mời bởi một thành viên và chấp nhận lời mời này. Điều này cũng áp dụng ngay cả khi bạn từng ở trong nhóm trước đây.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.