Tôi bị kiểm tra tại các địa điểm nhất định mặc dù tôi chỉ đi ngang qua. Làm thế nào tôi có thể thay đổi điều đó?

Bạn có thể thay đổi bán kính của mỗi địa điểm. Nếu bạn giảm thiểu nó, bạn phải ở gần địa điểm ấy để đánh dấu vào đó.
 
Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để thay đổi bán kính của một nơi, gõ nhẹ vào địa điểm tại mục Các địa điểm, sau đó gõ nhẹ thanh bút chì ở góc trên cùng bên phải. Bây giờ bạn có thể giảm thiểu các bán kính ở dưới cùng của màn hình và xác nhận lại chỉnh sửa bằng cách ấn nút "Hoàn thành".

iOS (iPhone): Để thay đổi bán kính của một nơi, gõ nhẹ vào địa điểm tại mục Các địa điểm, sau đó gõ vào "chỉnh sửa" ở góc trên cùng bên phải. Bây giờ bạn có thể giảm thiểu các bán kính ở dưới cùng của màn hình và xác nhận lại việc chỉnh sửa bằng ấn nút "Lưu".

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.