Tại sao đôi khi tôi lại thấy tọa độ thay vì một địa chỉ?

Chúng tôi làm việc với nhiều nhà cung cấp bản đồ để hiển thị các địa chỉ đường phố ở vị trí của bạn. Nhà cung cấp bản đồ thỉnh thoảng sẽ gặp vài trục trặc trong việc gửi cho chúng tôi chính xác địa chỉ đường. Thay vì không hiển thị địa chỉ, chúng tôi sẽ hiển thị vĩ độ và kinh độ của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.