Làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy nơi các thành viên của tôi?

FAMILO cung cấp nhiều cách để xem các thành viên nhóm của bạn đang ở đâu:

1. Địa điểm: Bạn có thể lưu các địa điểm và nhận được thông báo tự động khi một thành viên của nhóm vừa đến hoặc rời khỏi một trong những nơi này.
2. Bản đồ: Khi ở chế độ "nhìn thấy được", bản đồ cho thấy vị trí gần nhất hoặc hiện tại của thành viên trong nhóm bạn.
3. Yêu cầu vị trí: Chạm vào thành viên trong mục Thành viên, sau đó chọn "Thể hiện vị trí" và tạo một tin nhắn trực tiếp qua Trò chuyện hỏi họ đang ở đâu. Các thành viên sau đó có thể chia sẻ vị trí của họ với bạn.
4. Dòng hồ sơ: Chạm vào hồ sơ cá nhân của thành viên trong mục Thành viên để hiển thị danh sách những nơi mà họ đã tới.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.