Các bong bóng bên cạnh tên nhóm nghĩa là gì?

Mẫu diễn văn bong bóng nhỏ bên cạnh tên nhóm cho thấy đã có hoạt động mới tại một trong những nhóm mà bạn hiện không đang mở. Mở lựa chọn nhóm bằng cách ấn lên tên nhóm để xem những nhóm có cập nhật mới. Mẫu diễn văn bong bóng nhỏ cũng có thể chỉ rằng bạn đã được mời tới một nhóm mới nào đó.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.