Ý nghĩa của các con số đánh dấu màu xanh bên cạnh "Các thông báo" trong trình đơn menu?

Số đánh dấu màu xanh bên cạnh "Thông báo" cho biết bao nhiêu cập nhật bạn đã bỏ lỡ trong nhóm hiện tại của mình.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.