Tất cả các thành viên trong một nhóm có thể thấy được các thông báo từ trung tâm thông báo của tôi?

Mỗi người sử dụng FAMILO đều có trung tâm thông báo riêng của họ, và các thông báo mà bạn nhận được tùy thuộc vào cài đặt của từng thành viên nhóm. Trung tâm thông báo của bạn có thể hiển thị các thông báo khác nhau cho từng thành viên.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.