Trong trường hợp tôi có những nhóm khác nhau, tôi có thể thấy được thông báo của tất cả các nhóm trong trung tâm thông báo?

Trung tâm thông báo hiển thị các thông báo cho nhóm mà bạn đang mở. Nếu bạn muốn xem các thông báo của một nhóm khác, bạn phải chuyển sang nhóm đó trong mục Lựa chọn nhóm (bấm vào tên nhóm).

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.