Tôi có thể lưu và thay đổi địa chỉ email ở đâu?

Để nhập hoặc thay đổi địa chỉ email của bạn, mở menu (trên cùng góc bên trái) và bấm "Cài đặt của tôi". Chạm vào trường địa chỉ email để điền một cái mới hoặc thay đổi địa chỉ hiện tại. Kết thúc chỉnh sửa bằng cách ấn "Lưu" - Hoàn tất!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.