Ở đây bạn có thể thấy được lời giải thích cho các biểu tượng thông báo trên FAMILO.