FAMILO hiện chưa có trên Windows Phone. Chúng tôi đang khai thác nó, nhưng sẽ mất thời gian.