Với FAMILO, bạn có thể sử dụng các nhóm cá nhân và tư nhân để giữ liên lạc với tất cả những người quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Bạn có thể thuộc thành viên của nhiều nhóm khác nhau, như gia đình, đồng nghiệp hoặc bạn bè từ câu lạc bộ thể thao của bạn.