Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để hủy một lời mời, mở thiết lập nhóm (mở menu bằng cách nhấn vào tên nhóm) và xóa lời mời bằng cách gõ vào nút x sau tên của người đó.  

iOS (iPhone): Để hủy một lời mời, mở các thiết lập nhóm (mở menu bằng cách bấm vào thiết lập nhóm) và gõ nút trừ trong vòng tròn màu đỏ sau tên của người đó, sau đó bấm xóa.