Không, vì một người nào đó tìm vị trí của bạn bằng cách sử dụng FAMILO, bạn phải cho phép chúng tôi bằng cách cài đặt ứng dụng của chúng tôi, đăng nhập vào tài khoản của bạn và tham gia vào nhóm của người đó. Chế độ vị trí bạn cũng quyết định ai được phép xem vị trí của bạn. Ngay sau khi bạn đăng nhập trên FAMILO, không ai sẽ có thể xác định vị trí của bạn bằng ứng dụng.