Chúng tôi không thể tìm thấy điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp của bạn. Nếu bạn đã thiết lập chế độ định vị của bạn thành "nhìn thấy" trước khi mất nó, các thành viên trong nhóm có thể xem được vị trí của nó - miễn là điện thoại bạn vẫn đang chạy và đăng nhập vào FAMILO.