Các bản đồ trên FAMILO dựa trên Google Maps (Android) và Apple Maps (iOS). Nếu bạn phát hiện sai sót, bạn sẽ phải báo cáo với họ. Chúng tôi không thể thay đổi thông tin bản đồ được.