FAMILO hiện không cung cấp tính năng xác nhận đã đọc, tuy vậy tính năng này có thể thực hiện trong tương lai.