Khi bạn đăng nhập vào FAMILO trên điện thoại thông minh mới của mình, bạn có thể truy cập 300 cập nhật gần đây (kết hợp của các thông điệp và thông báo địa điểm).