Để xem được lịch sử vị trí của thành viên bạn, bấm vào mục Thành viên rồi vào bản đồ hồ sơ của họ.