Tất cả các thành viên một nhóm có thể nhìn thấy các bức ảnh trong album của nhóm. Thành viên của các nhóm khác sẽ không thấy được các bức ảnh này.