Vào thiếp lập hồ sơ từ menu bên trái, sau đó bấm "Xóa tài khoản của tôi". Tất cả các dữ liệu người dùng của bạn sẽ được xóa hoàn toàn khỏi máy chủ của chúng tôi.