Hiện nay FAMILO vẫn chưa có sẵn trên BlackBerry, nhưng có thể được trong tương lai.