Được, bạn có thể vừa là một thành viên của 20 nhóm cùng một lúc.