Địa điểm trên FAMILO cho phép bạn biết, khi nào các thành viên nhóm tới một trong những vị trí thông thường của nhóm. Bạn có thể nhận được thông báo tự động khi họ vừa đến hoặc rời khỏi những nơi này, như nhà, nơi làm việc, trường đại học hoặc câu lạc bộ thể thao.