Để tạo một địa điểm, bấm vào nút "+ thêm địa điểm" trong mục Các địa điểm. Bạn có thể lưu được một địa điểm ở vị trí hiện tại của bạn hoặc chọn một địa chỉ khác. Nếu bạn muốn lưu địa chỉ như một địa điểm, đặt tên cho nó, nhập địa chỉ và bấm vào "Tìm kiếm". Sau khi bản đồ đã nhảy đến địa chỉ đó, bạn có thể lưu nó bằng nhấp vào "Hoàn thành" hay "Lưu". Trước khi lưu lại địa điểm, bạn cũng có thể thiết lập kích thước bán kính của nó. Xin lưu ý rằng hai địa điểm không được chồng đè lên nhau.