Bạn có thể thiết lập các thông báo riêng cho mỗi nơi và mỗi người. Để làm được như vậy, chạm vào nơi có liên quan trong mục Các địa điểm và kích hoạt / vô hiệu hóa các thông báo với sự giúp đỡ của các dấu / thanh trượt bên cạnh mỗi tên.