Số đánh dấu màu xanh bên cạnh "Thông báo" cho biết bao nhiêu cập nhật bạn đã bỏ lỡ trong nhóm hiện tại của mình.