Bạn không thể xóa những thông báo từ trung tâm thông báo của FAMILO. Một khi bạn mở các trung tâm điều hướng, tất cả các thông báo được đánh dấu đã đọc và các con số được nổi bật bằng màu xanh sẽ biến mất.