Mỗi người sử dụng FAMILO đều có trung tâm thông báo riêng của họ, và các thông báo mà bạn nhận được tùy thuộc vào cài đặt của từng thành viên nhóm. Trung tâm thông báo của bạn có thể hiển thị các thông báo khác nhau cho từng thành viên.