Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để xóa các tin nhắn trò chuyện, giữ lâu một tin nhắn trong cuộc trò chuyện trong một vài giây để đánh dấu nó, sau đó nhấn vào biểu tượng thùng rác. Để xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện, giữ lâu một thông điệp để đánh dấu nó, sau đó nhấn vào biểu tượng bên cạnh thùng rác ở góc trên cùng bên phải. Việc này sẽ đánh dấu hết tất cả các tin nhắn, và bạn có thể xóa chúng bằng cách chạm vào biểu tượng thùng rác.

iOS (iPhone): Để xóa các tin nhắn trò chuyện, giữ một tin nhắn trong trò chuyện trong vài giây. Bây giờ bạn có thể chọn hoặc xóa (một tin nhắn) hoặc xóa tất cả (toàn bộ lịch sử).