Đúng thế, nếu bạn muốn trò chuyện với một người nào đó, hãy tạo một nhóm mới và mời họ vào. Bây giờ cuộc trò chuyện, cũng như album của nhóm, địa điểm và các bản đồ chỉ có thể được nhìn thấy bởi hai bạn mà thôi.