Ấn vào"Gọi giúp đỡ" để gọi các thành viên trong nhóm của bạn để được giúp đỡ. Tất cả các thành viên trong nhóm của bạn sẽ được thông báo trên điện thoại của họ, cũng như e-mail, nếu địa chỉ của họ đã được lưu. Họ cũng sẽ nhận được vị trí hiện tại của bạn. Nếu bạn kích hoạt cảnh báo, bạn sẽ ở trong chế độ cảnh báo cho đến khi bạn bấm "Tôi không cần giúp đỡ nữa".