Để nhập hoặc thay đổi địa chỉ email của bạn, mở menu (trên cùng góc bên trái) và bấm "Cài đặt của tôi". Chạm vào trường địa chỉ email để điền một cái mới hoặc thay đổi địa chỉ hiện tại. Kết thúc chỉnh sửa bằng cách ấn "Lưu" - Hoàn tất!