Được, bạn vẫn có thể đổi sang điện thoại mới miễn là số của bạn không thay đổi. Bằng cách đăng nhập vào Familonet với số di động thường của bạn trên điện thoại mới, tất cả các nhóm và các thiết lập của bạn sẽ được nạp lại. Nếu bạn dùng số điện thoại của bạn, các thành viên từ nhóm cũ của bạn cần phải được mời lại thông qua số điện thoại mới.