Có một biểu tượng màu xanh bên cạnh mỗi tên trong mục thành viên: một dấu tick có nghĩa là "Nhìn thấy", một ngôi nhà có nghĩa là "Chỉ hiện địa chỉ" và một con mắt gạch chéo có nghĩa là "Ẩn".