Nếu một thành viên đăng xuất, nó sẽ nói như vậy trên bảng xếp hạng hồ sơ của họ trong mục thành viên.