Ứng dụng không được dự định sử dụng theo cách đó - các thành viên chỉ nên sử dụng FAMILO một cách tự nguyện. Bạn phải mời một thành viên nhóm và họ phải chấp nhận lời mời đó. Ngoài ra, họ sẽ thấy biểu tượng của ứng dụng trên màn hình chính của họ.